WARUNKI GWARANCJI WYROBÓW METALOWYCH

 1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki wyrobów spowodowane wadami materiałowymi i/lub defektami produkcyjnymi.
 2. Usługi gwarancyjne świadczone są przez Producenta po przedstawieniu przez Klienta:
 • oryginału faktury VAT będącej dowodem zakupu,
 • wadliwego produktu (kompletnego),
 • zgłoszenia serwisowego z opisem usterki.
 1. Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu podanej na oryginale dowodu zakupu.
 2. Wyrób wykazujący wady i usterki należy zgłosić bezpośrednio do Producenta. Wraz z nim należy przesłać szczegółowy opis problemu oraz oryginał dowodu zakupu. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem transportu, bezpiecznego opakowania, ubezpieczeń i innym ryzykiem ponosi Klient.
 3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Producenta w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia wyrobu do naprawy przez Producenta. Producent wyśle produkt zastępczy na czas trwania naprawy, o ile będzie miał taki dostępny w magazynie.
 4. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 • w okresie gwarancji Producent dokona czterech napraw istotnych, a wyrób nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • Producent stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

Przy wymianie urządzenia na nowe potrąca się równoważność brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany.

 1. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z p. 6, nie jest wykonalna, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.
 2. Gwarancją nie są objęte:
 • wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,
 • uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem wyrobu, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 • mechaniczne uszkodzenia wyrobów i wywołane nimi wady,
 • uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych,
 • urządzenia, które osoby inne niż Producent naruszyły lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany lub naprawy.
 1. Decyzja Producenta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
 2. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy.
 3. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Producenta
 4. Producent nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią wyrobu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.