OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje, które zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

DEMEX sp. z o.o. ul. Wypusty 66 16-300 Augustów NIP 846-167-11-04, REGON 52245558700000, KRS 0000976427

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszej firmy i świadczeniem usług prowadzonych w zakresie działalności gospodarczej.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydują, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych przez naszą firmę
 • Realizacja Państwa zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług,
 • Przesyłanie newslettera i materiałów promocyjnych

Podstawa przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydują, może to być:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. fRODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz przedstawienia oferty handlowej.

Skutek niepodania danych:

 • Brak możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży, przedstawienia oferty handlowej.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili
  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach przedstawienia oferty handlowej możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Państwa skutki prawne,
 • wpływające na Państwa w podobnie istotny sposób, zapytamy o Państwa zgodę.
  Zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną,
a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową kupna-sprzedaży przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych (w przypadku jeżeli jest to prawnie umotywowane)
 • ograniczenia przetwarzania
  A także prawo:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora
  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
  Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiający optymalizację strony internetowej
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • portale społecznościowe

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. DEMEX sp. z o.o. ul. Wypusty 66 16-300 Augustów NIP 846-167-11-04, REGON 52245558700000, KRS 0000976427, z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wypusty 66 16-300 Augustów lub email: poczta@demex.pl oraz telefonicznie, pod numerem 87 644 7513.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez przedsiębiorstwo polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu jego działalności uwidocznionej w KRS.
 4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej DEMEX sp. z o.o. jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom DEMEX sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: poczta@demex.pl,
 • pocztę tradycyjną na adres: ul. Wypusty 66, 16-300 Augustów
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.